01/23/2019 - چهارشنبه 3 بهمن 1397
تاسیس اداره ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی

همانگونه كه مستحضريد مفهوم ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي (Social Impact Assessment) از حدود دهه 1950 در ادبيات نظري و الگوهاي مديريتي در برخي از كشورهاي پيشرفته شكل گرفت و هم اكنون يكي از مهمترين و كاربردي ترين دانش‌ها در بيشتر جوامع توسعه يافته و يا در حال توسعه است. اين مفهوم، به بررسي و شناسايي تاثيرات و پيامدهاي نهان (مثبت و منفي) اجتماعي و فرهنگي و ارايه راهبرد و راهكار براي هرگونه مداخله در زندگي شهروندان، اعم ازسياست ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها در مقياس فراملي، ملي، منطقه اي، شهري و محلي مي پردازد. شهرداري تهران از سال 1386، پيرو مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و ابلاغ شهردار محترم تهران، با تاسيس اداره ارزيابي و پيوست اجتماعي در اداره‌كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي، با همكاري نخبگان و انديشمندان داخلي داراي سابقه در اين حوزه، به طور جد مقوله ي ارزشمند ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي - كه در ادبيات شهرداري تهران از آن به عنوان پيوست اجتماعي و فرهنگي ياد مي شود- را دنبال كرده است. ثمره اين تلاش جدي، تاكنون چاپ و انتشار بيش از 10 عنوان كتاب بوده است. اولين كتاب تاليفي در اين حوزه در كشور با عنوان ارزيابي تاثيرات اجتماعي توسط آقاي دكتر محمد فاضلي، به عنوان كتاب برتر سال در جشنواره برترين پژوهش ها در حوزه ي مديريت شهري برگزيده شد. همچنين 5 جلد كتاب با ترجمه آثار نويسندگان و انديشمندان بين المللي همچون پروفسور ونكلي، پروفسور بارج و كريس روچ توسط شهرداري تهران منتشر شده است. افزون بر اينها، 4 جلد كتاب كه از مجموعه مقالات اولين همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي، مشتمل بر 3000 صفحه مقاله ي معتبر، گردآوري شده نيز انتشار يافته است. از جمله مهمترين اقدامات ديگر در اين زمينه مي توان اشاره كرد به: 4 ويرايش دستورالعمل تهيه پيوست، برگزاري اولين همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي سياست ها، برنامه ها و طرح ها با مشاركت بي نظير پژوهشگران و اساتيد دانشگاهي، تهيه حدود 800 عنوان مقاله، برگزاري ده ها نشست علمي، برگزاري افزون بر 50 كارگاه آموزشي و تربيت بيش از 300 پژوهشگر «اتاف» و تهيه پيوست اجتماعي و فرهنگي براي حدود 700 عنوان سياست، برنامه و طرح و پروژه ي شهرداري تهران. مجموع اين اقدامات موجب شده است تا اكنون شهرداري تهران، به عنوان مهمترين و معتبرترين مرجع و مجموعه علمي و اجرايي كشور در اين زمينه مطرح باشد.