01/23/2019 - چهارشنبه 3 بهمن 1397
Enter Title

نام

سمت

شماره تماس

فاطمه ملک محمدی

رئیس اداره ارزیابی و پیوست اجتماعی و فرهنگی

82106313

سمانه کوثری

مسئول امور مناطق اداره ارزیابی و پیوست اجتماعی و فرهنگی

82106315

زینب افخمی ستوده

مسئول امور معاونت ها و سازمان ها اداره ارزیابی و پیوست اجتماعی و فرهنگی

82106316

زهیر ابراهیم زاده

مسئول امور اجرایی و سایت اداره ارزیابی و پیوست اجتماعی و فرهنگی

82106308

زهره کدیور

مترجم اداره ارزیابی و پیوست اجتماعی و فرهنگی

82106302

زهره مومیوند

مسئول امور مناطق اداره ارزیابی و پیوست اجتماعی و فرهنگی

82106396